„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."(Jan 14, 6)

Jestliže mě nebudete poslouchat...

18. 10. 2011 17:08

Musím se přiznat, že s otázkou vyvoleného národa ve starozákonních dobách jsem měl vždy trošinku problém. Všechno se pro mě změnilo po přečtení pentateuchu a knihy Jozue.


Nedovolím si říct, že chápu - tak jednoduché to není. Jen je mi teď řada věcí mnohem jasnějších. A teď nemám na mysli kontext historický, vztahuji to právě k současnosti. Vyznavači staré víry po staletí okouší to, co jim Hospodin předpověděl. Všechno co se stane bylo napsáno. Židé to mají celou dobu před sebou, ale neprohlédli, snad nechtěli a nechtějí. Bojí se spatřit jedinou cestu spasení - Ježíše Krista.

Ještě si dovolím jednu poznámku ke Starému zákonu. Vždy jsem jej ignoroval - byl jsem velký hlupák. I sám Kristus řekl, že jej přišel naplnit a při čtení konečně vidím, jak do sebe všechno krásně zapadá.


Vybral jsem knihu Leviticus, 26. kapitola:

Požehnání. Poslušným zaslibuje Hospodin svou ochranu a pokoj (Komentář z ekumenického vydání z r. 1985)

1Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 2Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.

3Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, 4dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce. 5Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. 6Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. Učiním také přítrž řádění zlé zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč. 7Budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi mečem. 8Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc. Tak padnou vaši nepřátelé před vámi mečem. 9Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 10Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové. 11Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi. 12Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.

13Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.

 

Zlořečení. Vzpurné postihne Bůh svými tresty (Komentář z ekumenického vydání z r. 1985)

14Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, 15jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, 16pak já vám učiním toto: Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, snědí je vaši nepřátelé. 17Postavím se proti vám a budete poraženi svými nepřáteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.

18Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc. 19Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď. 20Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce. 21Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. 22Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou. 23Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat, 24i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy. 25Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele. 26Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

27Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat, 28i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy. 29Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer. 30Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi. 31Obrátím vaše města v trosky, vaše svatyně zpustoším a nepřivoním k libé vůni vašich obětí. 32Sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, kteří se v ní usadí. 33Vás pak rozptýlím mezi pronárody, vpadnu vám s taseným mečem do zad, takže se vaše země stane pustinou a vaše města se promění v trosky.

34Tehdy si země vynahradí své roky odpočinutí po celou dobu, co bude zpustošena, až vy budete v zemi svých nepřátel. Tehdy bude země odpočívat a vynahradí si své roky odpočinutí. 35Po celou dobu zpustošení bude odpočívat, protože nemohla odpočívat ve vašich letech odpočinutí, když jste v ní sídlili. 36Naplním ustrašeností srdce těch, kdo z vás zůstanou v zemích svých nepřátel, že je zažene i šelest odvátého listí. Budou utíkat jako před mečem a padat, i když je nikdo nebude pronásledovat. 37Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, ačkoli je nikdo nebude pronásledovat. Neobstojíte před svými nepřáteli. 38Zahynete mezi pronárody a pohltí vás země vašich nepřátel. 39Kteří z vás zůstanou, zaniknou pro svou nepravost v zemích svých nepřátel a také pro nepravosti svých otců zaniknou.

Obrácení lidu. Věrný Bůh zůstane pamětliv své smlouvy s otci a svůj lid neopustí (Komentář z ekumenického vydání z r. 1985)

40Pak budou vyznávat nepravost svou i nepravost svých otců, zpronevěru, jíž se na mně dopustili, a že mi odporovali. 41Proto i já jsem se jim postavil na odpor a zavedl jsem je do země jejich nepřátel, dokud nebude jejich neobřezané srdce zkrušeno a dokud neodpykají své provinění. 42I připomenu si svou smlouvu s Jákobem a též svou smlouvu s Izákem, také si připomenu svou smlouvu s Abrahamem, i tu zemi si připomenu. 43Země totiž bude od nich opuštěna a vynahradí si své roky odpočinutí, bude zpustošena, bez nich, dokud oni neodpykají své provinění, protože znovu a znovu zavrhovali mé řády a má nařízení si protivili. 44Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezprotivím si je, jako bych s nimi měl skoncovat a zrušit svou smlouvu s nimi. Já jsem Hospodin, jejich Bůh. 45Připomenu jim smlouvu s jejich předky, které jsem vyvedl z egyptské země před zraky pronárodů, abych jim byl Bohem, já Hospodin.

46Toto jsou nařízení, řády a zákony, jež Hospodin vydal na hoře Sínaji prostřednictvím Mojžíše, aby byly mezi ním a syny Izraele.

 

 

Zobrazeno 590×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz